KONTAKT facebook Kontakt predajňa: 0917/126 024, techles@techles.sk Obchodné oddelenie: 0918 792 517moravcik@techles.sk  ISO CERTIFIKÁTY

Ak ste nenašli v ponuke e-shopu to čo ste hľadali, volajte na telefónne čísla:

0918/792 517

0917/126 024

Naši zamestnanci s profesionálnymi skúsenosťami Vám ochotne poradia!

facebook

KONTAKTY

Techles, s. r. o.
Priemyselná 4710/44
03101 Liptovský Mikuláš
tel: 0918792517
moravcik(a)techles.sk
dopyt@techles.sk
techles@techles.sk

» Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti TECHLES s.r.o., IČO: 46 233 946 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina pod číslom vložky: 55052/L

PRE KÚPU TOVARU a ZHOTOVENIE DIELA 

 

 1. Spôsob uzavretia zmluvy a úkony potrebné na uzatvorenie zmluvy

 

1.1. Objednávateľ môže predložiť Výzvu na predloženie cenovej ponuky: Osobne, e-mailom alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.

1.2. Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky predloží zhotoviteľ objednávateľovi cenovú ponuku a to zásadne písomne alebo elektronicky. Súčasťou cenovej ponuky odovzdanej osobne alebo odoslanej písomne je odkaz na tieto obchodné podmienky, vyhlásenie účastníka, či je s nimi oboznámený, a či s ich začlenením do zmluvy súhlasí.

1.3. Objednávkou je písomné a elektronické vyjadrenie súhlasu/akceptácia/ zahŕňajúce cenovú ponuku a obchodné podmienky, bez prijatia obchodných podmienok prijatie cenovej ponuky predstavuje protinávrh objednávateľa, ktorý musí byť zhotoviteľom samostatne prijatý. 

1.4. V prípade ak je predmetom zmluvy iba dodanie tovaru, ktorý je už vyrobený a jeho cena je zverejnená v katalógu odpadá výzva na podanie cenovej ponuky, a objednávka je prijatím zverejneného návrhu. 

1.5. Pri prvom objednaní tovaru zo strany kupujúceho ak nejde o spotrebiteľa, je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu výpis z obchodného registra a všetky ostatné identifikačné údaje podnikateľského subjektu. 

1.6. Ak má kupujúci špeciálne požiadavky na dodávku materiálu, prípadne jeho dopravu, táto informácia musí byť súčasťou objednávky. 

1.7. Návrh zmluvy je prijatý adresátom-dodávateľom, ak po prevzatí alebo doručení objednávky:

 1. potvrdí jej prevzatie,
 2.  dostaví sa na miesto dodania tovaru alebo služieb,
 3.  urobí akýkoľvek iný výslovný alebo nevyslovený úkon, ktorým prejaví vôľu plniť zmluvu.

1.8. Od zmluvy uzavretej objednávkou a jej prijatím môže spotrebiteľ odstúpiť spôsobom a v prípadoch ustanovených právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

1.9. Odoslaná objednávka je záväzná. Možnosť zrušiť objednávku je možné len do 24 hodín od jej potvrdenia predávajúcim. V prípade zrušenia objednávky po možnej lehote storna objednávky si predávajúci vyhradzuje právo na náhradu spôsobenej škody do výšky 100 % ceny. 

1.10. Nie je možné zrušiť objednávku špeciálneho tovaru, ktorý nie je štandartne uvedený v katalógu a ceníku predávajúceho. Na takýto tovar predávajúci od kupujúceho preberá zálohu v dohodnutej výške. 

1.11. Zmeny a dodatky k objednávke majú platnosť len v prípade obojstranného potvrdenia kupujúcim a aj predávajúcim.

 

 1. Predmet a povaha zmluvy

 

2.1. Predmetom zmluvy o dodávke služieb je poskytovanie služieb v rozsahu predmetu činnosti za cenu určenú v cenníku dodávateľa, v dobe určenej v objednávke, alebo neurčitej dobe. 

2.2. Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú vždy vtedy, ak v objednávke nie je vymedzený rozsah služieb, ktoré ma dodávateľ objednávateľovi dodať, ako aj vtedy, ak je cena uvedená v jednotkovej cene za hodinu, alebo iný časový úsek bez uvedenia počtu jednotiek. 

2.3. Zmluva o dodávke služieb sa považuje za uzavretú na neurčitú dobu, ak nie je uvedené trvanie zmluvy, alebo ak odberateľ prijme vykonanie služieb dodávateľom aj po skončení doby uvedenej v objednávke. 

2.4. Rozsah objednávky možno preukázať aj kópiou záznamu z dokumentácie objednávateľa, ako je napríklad dodací list, preberací protokol, alebo záznam z dokumentácie tretej strany o dodaných službách. 

 

III. Cena a platobné podmienky

 

3.1. Objednávateľ je povinný dodávateľovi riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v potvrdenej cenovej ponuke, ak niet písomnej zmluvy, ak cena takto nie je dojednaná, strany sa dohodli na určení ceny podľa cenníka dodávateľa, ak ide o tovar zhotovený pre dodávateľa na objednávku objednávateľa, a nemožno cenu takto určiť, určí cenu tretia osoba, za ktorú strany ustanovujú vybranú osobu podľa čl. VIII týchto podmienok. 

3.2. Cena je splatná na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi na základe preukázateľného tovaru. Splatnosť faktúry ak sa strany nedohodli inak je 14 dní od doručenia faktúry v písomnej alebo elektronickej podobe. Na doručovanie elektronickou cestou sa použijú ustanovenia bodu 2.1. týchto podmienok. 

3.3. Cenu hradí objednávateľ podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

3.4. Tovar, ktorý je predmetom obchodného vzťahu ostáva majetkom predávajúceho až kým nie je za tovar zaplatená plná kúpna cena. Vlastníctvo tovaru prejde na kupujúceho až po zaplatení kúpnej hodnoty v plnej výške, v zmysle § 445 Obchodného zákonníka. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho, prípadne platbou v hotovosti uhradením celej fakturovanej čiastky.

 

 1. Dodanie tovaru a reklamácie

 

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a dodať predmet kúpnej zmluvy riadne a včas, v objednanom množstve a kvalite na miesto dohodnuté s objednávateľom. Objednávateľ je povinný prevzatie diela a dodanie tovaru potvrdiť osobou, ktorá má na to splnomocnenie. V prípade ak je tovar odovzdaný na prepravu zasielateľskej spoločnosti, s preukázateľne správnym označením objednávateľa, považuje sa tovar za prevzatý aj bez potvrdenia prevzatia. 

4.2. Reklamácie zjavných vád, ako aj množstva a druhu tovaru, je objednávateľ povinný predložiť pri prevzatí diela alebo tovaru (predmetu kúpnej zmluvy), ak niet odchylného dojednania; reklamácie vád tovaru môže objednávateľ uplatniť len v rozsahu určenom výrobcom tovaru. 

4.3. Reklamácie v záručnej dobe objednávateľ predloží zhotoviteľovi/predávajúcemu písomne alebo elektronicky na dojednanú elektronickú adresu. V prípade mechanického poškodenia diela/tovaru po podpísaní preberacieho protokolu/dodacieho listu sa záruka na vady spôsobené mechanickým poškodením nevzťahuje. V prípade mechanického poškodenia podľa tohto odseku berie objednávateľ na vedomie, že mu vznikne nárok na náhradu škody výhradne voči osobám, ktoré poškodenie spôsobili.

 

 1. Omeškanie

 

5.1. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením má zhotoviteľ/predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta neobmedzuje nárok na náhradu škody. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním diela/tovaru sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 1 % ceny omeškaného diela/tovaru, alebo jeho časti za každý deň omeškania. Pokuta je splatná spolu s fakturáciou zostatku ceny tovaru. 

5.2. V prípade omeškania s peňažným plnením strany dojednávajú zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,5 % za každý deň omeškania, ak je zmluva podľa čl. I uzavretá výlučne na základe zmluvných podmienok objednávkou prostredníctvom kontaktného formuláru, písomne, alebo e-mailom. Nárok na úroky z omeškania sa netýka nároku na náhradu škody vrátane ušlého zisku.

 

 1. Informačná povinnosť objednávateľa

 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak on sám, alebo ktorákoľvek osoba, voči ktorej sa možno domáhať neúčinnosti úklonov objednávateľa alebo náhrady podľa § 42b OZ založí ako spoločník obchodnú spoločnosť s obdobným predmetom činnosti, alebo sa zúčastní jej založenia ako prvý konateľ, alebo mu bude v takej spoločnosti udelená prokúra, na požiadanie dodávateľa ako veriteľa pristúpi táto nová obchodná spoločnosť k záväzku objednávateľa. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť dodávateľovi svoju platobnú neschopnosť, ako aj vstup do likvidácie alebo do konkurzu, a to do 10 dní odkedy rozhodná udalosť nastala, v prípade, že tak neučiní, dodávateľ má právo na náhradu škody.

 

VII. Spoločné záväzky a riešenie sporov z viacstranných obchodov

 

7.1. Ak ktorýkoľvek zo skupiny podnikateľov (§ 2 ObZ), vrátane majetkovo prepojených obchodných spoločností a živnostenských podnikateľov, ktorí majetkovú účasť prejavujú v použití spoločného prvku v obchodnom mene (§ 10, ods. 2 a § 66a Obchodného zákonníka) alebo osôb v postavení ovládanej a ovládajúcej osoby, s obdobným predmetom činnosti, ako objednávateľ objedná tovar alebo zhotovenie diela od dodávateľa/zhotoviteľa, a následne dôjde:

 1. k jeho prevzatiu iným členom skupiny podnikateľov,
 2. k jeho prevzatiu v priestoroch prevádzky, miesta podnikania alebo sídla spoločnosti iného člena skupiny,
 3. k jeho prevzatiu v priestoroch spoločnej prevádzky,

 

predstavuje takéto prevzatie dohodu o vzniku spoločného záväzku v zmysle § 511 Občianskeho zákonníka; ak k úkonu dôjde bez súhlasu pôvodného dlžníka – objednávateľa, predstavuje takéto prevzatie pristúpenie k záväzku v zmysle § 533 OZ. 

7.2. Obdobne sa strany dohodli na spoločnom záväzku fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá uzavrela zmluvu a jej blízkych osôb, alebo osôb, voči ktorým možno uplatniť návrh podľa § 42b OZ v zmysle § 511 OZ a § 533 OZ. 

7.3. Pre riešenie sporov zo spoločných záväzkov alebo viacstranných obchodov ku ktorým dôjde na základe uzavretia zmluvy a prevzatia diela/tovaru podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatní článok IX. týchto podmienok.

 

VIII. Návrh rozhodcovskej zmluvy pre riešenie sporov s tretími stranami 

 

8.1. Objednávateľ podpísaním/odoslaním objednávky a súhlasom s týmito podmiekami navrhuje súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky podľa čl. IX všetkým osobám, ktoré budú viazané spoločnými záväzkami, ako aj pristúpením k záväzku objednávateľa podľa § 533 OZ. 

8.2. Zhotoviteľ/Predávajúci podpísaním/odoslaním cenovej ponuky a návrhu zmluvných podmienok navrhje súčasne uzavretie rozhodcovskej doložky podľa čl. IX všetkým osobám, ktoré sú alebo budú zaviazané spoločnými záväzkami s objednávateľom, ako aj pristúpením k záväzku podľa § 533 OZ. 

8.3. Návrh podľa ods. 8.1. a 8.2. je záväzný a neodvolateľný, a prijatím zo strany spoločných dlžníkov (osôb spoločne zaviazaných) ako aj fyzických a právnických osôb, ktoré pristúpia k záväzku objednávateľa voči zhotoviteľovi/predávajúcemu, je uzavretá rozhodcovská zmluva podľa čl. IX.

 

IX. Riešenie sporov

 

9.1. Všetky spory medzi stranami tejto rozhodcovskej doložky, alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúc2 sa arbitrability sporu, budú riešené Stálym rozhodcovským súdom JSM (Ständiges Schiedsgericht der JSM) so sídlom Thurgauerstrasse 40, CH-8050, Zürich zriadeného E2E-Inštitútom pre medzinárodnú obchodnú arbitráž ( E2E-Internationales Handelsschiedsgerichtsbarkeit Institution) 

9.2. Miestom rozhodcovského konania je Zürich rozhodným právom platnosti rozhodcovskej doložky je švajčiarske právo, pričom strany podľa čl. 192 IPRG dojednali vylúčenie preskúmania rozhodcovského rozsudku Švajčiarskym spolkovým súdom, strany sa dohodli na práve požiadať o preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom, ustanoveným vybranou osobou podľa Rokovac2eho poriadku SRS JS M zverejneného v Obchodnom vestníku. 

9.3. Strany sa výslovne v zmysle § 34, ods. 3 slovenského ZRK dohodli na tom, že sa rozhodcovský rozsudok bude považovať za vydaný v dojednanom mieste konania, bez ohľadu na miesto jeho podpísania, odoslania a akýchkoľvek iných úkonov rozhodcovského súdu. 

9.4. Rozhodcovské konanie bude prísne dôverné a strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa v priebehu konania dozvedia, a o všetkých použitých právnych argumentoch a dôkazoch. Mlčanlivosti môže účastníkov, a ich právnych zástupcov zbaviť iba SRS JSM a to so súhlasom všetkých účastníkov. Obdobne bude mlčanlivosť zaväzovať rozhodcu, tajomníka rozhodcovského súdu, administratívnych pracovníkov a znalcov zúčastnených na konaní. 

X. Dodatočné určenie obsahu zmluvy – stabilizačná klauzula

 Ak vznikne medzi stranami spor o dodatočné určenie časti zmluvy podľa ObZ rozhodne sa o určení ustanovenia zmluvy v konaní podľa Rokovacieho poriadku SRS JSM. Strany výslovne vyhlasujú, že dodatočné určenie časti obsahu zmluvy nie je podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej podľa týchto obchodných podmienok. 

Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stratí platnosť na základe rozhodnutia súdu, rozhodcu alebo ak čo aj len jedna zo strán namietne proti platnosti tejto zmluvy alebo jej časti dobré mravy, alebo obchodné zvyklosti zachovávané v odvetví, strany v lehote 30 dní nahradia sporné ustanovenie iným ustanovením, čo najbližším jeho pôvodnému obsahu a účelu. V prípade, ak nemožno dosiahnuť dohodu o obsahu takéhoto dodatku, požiadajú strany o sprostredkovanie urovnania vyššie ustanovenú tretiu osobu (čl. 9.1).

XI. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke zhotoviteľa zverejnením SRS JSM podľa čl. IX a zverejnením v sídle dodávateľa, a to dňom prvého zverejnenia. 

11.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke dodávateľa v deň odoslania objednávky Objednávateľom. Tieto podmienky sú založené na slobodnej vôli oboch zmluvných strán, a strany vyhlasujú, že zmeny dispozitívnych ustanovení zákonov, ktorými sa ich zmluvný vzťah riadi, sa ich platnosti nedotýkajú. Strany považujú obsah týchto podmienok za súladný s dobrými mravmi a v zmysle zásady venire contra factum proprium vyhlasujú, že v budúcnosti sa nebudú domáhať námietku rozporu týchto podmienok alebo ich časti s dobrými mravmi. 

11.3. Objednávateľ odoslaním objednávky udeľuje Dodávateľovi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Dodávateľa za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas objednávateľ udeľuje na dobu do jeho odvolania.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MTljZWYwMD